OSO en de Bond

De opleiding is steeds gebonden en verbonden geweest aan de ‘Bond’. De bond is dan aanvankelijk de Bond ter bevordering van het R.K. Buitengewoon Lager Onderwijs, later R.K. Buitengewoon Onderwijs. Ook al vernieuwt het Bondsorgaan zich van tijdschrift voor R.K. Buitengewoon Onderwijs (klik hier voor een titelpagina uit 1952) tot het tijdschrift Speciaal Onderwijs, de naam van de bond blijft hetzelfde. Later bestaat naast de Bond ook de sectie B.O. van het KOV (Katholieke Onderwijs Vakorganisatie), weer later sectie Speciaal Onderwijs van het KOV. Als de KOV opgaat in het CNV wordt dit de sectie speciaal onderwijs, weer later gaat deze sectie op in de sectie primair onderwijs van het CNV-Onderwijs. Het bondsorgaan is inmiddels het katern ‘ Zorg Primair’

Zoals elders gemeld werd de aanzet tot de Vakstudie o.a. gegeven vanuit de Bond ter bevordering van het R.K. Buitengewoon Lager Onderwijs, met name in de persoon van Gustav Christ. Christ was de eerste voorzitter van de bond, hoofredacteur van het bondsblad Tijdschrift voor R.K. Buitengewoon Lager Onderwijs en Christ werd in 1929 de eerste studieleider van de Vakstudie. Die combinatie Bondsvoorzitter, (hoofd-) redacteur én studieleider van de Vakstudie zagen we ook bij Piet Prince en bij Sjoerd de Jong. De Jong schreef bij het veertigjarig bestaan van de bond, een heel leesbaar artikel 'Uit een grijs verleden. Historische notities 1924-1929'. Van de start van de vereniging in juni 1924 tot de start van de vakstudie in 1929. ( Ts voor RKBO, 1964, 178 e.v.). In het jaarverslag van de Bond ter bevordering van het R.K. Buitengewoon Onderwijs 1959 is nog eens te lezen hoe de relatie van de Bond met de vakstudie en met de Leergangen bevestigd is: " Het overleg met het curatorium der R.K. Leergangen te Tilburg (…) heeft ertoe geleid dat in de benoeming van de vakstudieleider het bondbestuur zeggenschap heeft gekregen. Uiteraard niet de laatste zeggenschap, maar wel zo dat de band tussen Bond en Vakstudie verzekerd is." Verder lezen we dat de leden van de adviescommissie voor de vakstudie door het bondsbestuur worden voorgedragen aan het curatorium. En in het Ts voor RKBO in 1962, pag. 163: De vakstudie Buitengewoon Onderwijs wordt door de Katholieke Leergangen gegeven in nauwe samenwerking met de Katholieke Bond te bevordering van het Buitengewoon Onderwijs.

Sinds het vertrek van Sjoerd de Jong, toenmalige directeur van Opleidingen Speciaal Onderwijs, is Thieu Dollevoet assessor bij de vergaderingen van het sectie- later sectorbestuur Speciaal Onderwijs. Toenmalige OSO-docente Arda Huybers-van Dijk volgde de Jong op als redactiesecretaris van het tijdschrift ' Speciaal Onderwijs'. OSO-docent Jan van Balkom was volgde Arda weer op als eindredacteur. Jan is tevens als ambtelijk secretaris verbonden aan het sectorbestuur. Op die manier is de binding tussen CNV Onderwijs en Fontys OSO in directe zin ingevuld.