OSO en de jubilea

Zilveren jubilé Vakstudie BO 1929-1954
Het verslag van het zilveren jubilé is terug te vinden in een katern van 48 pagina's, we lezen op de laatste pagina een hartekreet van Christ, de plek van de Vakstudie is binnen het onderwijsbestel nog steeds een onduidelijke.... " Geve God, dat Z. Exc. Minister Mr Cals er nu speoedig in slage de voorgenomen Wet op het B.O. in het Staatsblad te krijgen (...). Het anders bedeelde kind en de Vakstudie zullen er wel bij varen".
De herdenking van het 25 jarig jubileum vond plaats in het Kurhaus te Scheveningen met een twwedaags congres op 14 en 15 mei, onder voorzitterschap van Mgr Prof. Dr. Th. Goossens, die tevens vierde dat hij 25 jaar voorzitter van het Bestuur der R.K. Vakstudie BO was.
Sprekers waren o.a. Oud hoofdinspecteur van het BO Prof. dr. I.C. van Houte ('Over de orthopedagogiek')Prof. Dr. Paul Moor uit Zürich, Prof. Dr. Carp over de persoon van de orthopedagoog. Hoofdinspecteur van het BLO, N. Y. Vlietstra sprak een feestrede uit voor de jarige opleidingen en G.A.E. Chris gaf een historisch overzicht der vakstudie buitengewoon onderwijs. Die negon als volgt: "De jarenlange propaganda, de samenstelling van het studieprogramma, het instellen der cursussen is hoofdzakelijk het werk geweest van Dr A. van Voorthuijsen, eerste Hoofdinspecteur van het B.O. , de heer Schreuder, voorzitter van 'O en A', de heer J. de Graaff, voorzitter der besturen-en personeelsverenigingen van het Prot. Chr. BO en schrijver dezes, destijds voorzitter van de Kath. Bond voor BO. een woord van eerbiedige hulde aan de drie eertsgenoemde pioniers, die inmiddels overlden zijn, is hier alleereerst op zijn plaats. Als enig overlevende van dit viertal valt mijn vandaag de eer te beurt hen dankbaar te gedenken en U een en ander te vertellen van wat vooraf en voorbi jging, zorg dragend de feiten te plaatsen 'in het licht van hun tijd' ".

Veertigjarig jubileum 1969
Bij het veertigjarig jubileum van de Opleidingen Buitengewoon Onderwijs haalt oud-rector van Can (ook voorzitter van de bestuurscommissie Buitengewoon Onderwijs) in augustus 1969 in 'Koers' - het toenmalige contactorgaan voor medewerkers van de Katholieke Leergangen- herinneringen op. " Toen ik in 1958 mijn taak als rector van de Katholieke Leergangen aanving trof ik als studieleider van de afdeling Buitengwoon Onderwijs de heer P.Prince. Ik heb mijn er altijd over verbaasd hoe 1 persoon zoveel zaken tegelijk kon doen. Naast zijn werkkring in Udenhout, later in Son, bekleedde hij o.a. het voorzitterschap van de Bond voor Buitengewoon Onderwijs. Bij de jaarvergaderingen van deze Bond - op het feest van onnozele kinderen- bleek duidelijk dat die functie bepaald geen sinecure was. Als opvolger van de legendarische heer Christ had hij tot taak diens pionierwerk voort te zetten en uit te bouwen waarin hij (...) uitstekend geslaagd is. Bij de gestage ontwikkeling en uitbreiding (...) werd het nodig een full-time kracht aan te trekken. Het mag het curatorium van de Katholieke Leergangen tot voldoening stemmen dat het in de persoon van Sj. de Jong een gelukkige keuze heeft gedaan. (...) Hoewel geen expert in het Buitengewoon Onderwijs - ik zou mij zelf hoogstens tot de moeilijk opvoedbaren rekenen- meen ik te mogen vaststellen dat het experimenteel stadium geeindigd is en, als de voortekenen niet bedriegen de weg geeffend gaat worden naar een wetenschappelijk gefundeerde opleiding (...) " . Dat laatste liet nog even op zich wachten, tot de accreditatie tot master SEN in 2006. Maar omdat een toets bestaande opleidingen betrof, kanmet recht worden gezegd dat een lange voorgeschiedenis tot de erkenning van het niveau heeft geleid.

50 jaar: Werkteater
In het opleidingsjaar 1979/1980 is er een onvergetelijke viering van het 50-jarige bestaan van de Opleidingen Buitengewoon Onderwijs. Als een onderdeel van de viering van dit jubileum was besloten om aan het toen toonaangevende en baanbrekende Werkteater te vragen een voorstelling samen te stellen en uit te voeren over speciale onderwijssituaties. Een theatervoorstelling, die tot bezinning en reflectie moest leiden met een ‘verdiepende’ werking. De afspraken over deze theatervoorstelling waren ruim tevoren met de acteurs van het Werkteater gemaakt. Toen de organisatoren van de jubileumbijeenkomst zo´n drie weken voor de eerste uitvoering echter nog niets van de mensen van het Werkteater hadden gehoord, werd besloten om toch maar eens contact op te nemen. Een telefoontje leerde al snel, dat de acteurs van het Werkteater nog niets aan de voorbereiding van de voorstelling hadden gedaan. Enige paniek brak uit . . . . . . . waren de afspraken wellicht niet goed gemaakt? Op de vraag: “Wat nu. . . . . . ?” Kwam van de mensen van het Werkteater het antwoord: “Geen paniek, we weten dat wij dit moeten doen en het komt allemaal best in orde hoor. Geef ons nu maar snel wat adressen van scholen voor Buitengewoon Onderwijs door, die wij oriënterend kunnen bezoeken en dan zal het allemaal best in orde. Nou, het kwam allemaal best in orde! De acteurs van het Werkteater zetten een prachtige en onvergetelijke voorstelling neer. Het beeld van René Groothof als een gehandicapte jongen in een rolstoel -regenjas aan, capuchon tot diep over zijn ogen, zijn scherpe neus er nog net uitstekend- voortgeduwd door zijn broer Frank Groothof in een supermarkt, is velen altijd bijgebleven. Ook de vraag, die een supermarktbediende stelde aan broer Frank: “Wil hij nu roomboter?” Daarbij pratend met Frank en wijzend naar René in zijn rolstoel. Het Werkteater kreeg een staande ovatie. Stafmedewerker Thomas van Doorn (één van de organisatoren) was zo enthousiast, dat hij het podium opklom en aan Marja Kok vroeg, of zij nog één keer als geestelijk gehandicapt meisje het lied wilde zingen “Ik kan mijn eigen broek ophijsen”.

60 jaar: Leraar Speciaal Onderwijs: Een speciaal beroep
Op 28 maart 1990 Houden de WOSO-instituten in de Reehorst bovengenoemd symposium. Er si ruimte voor viering, ontmoeting en ontspanning (Cabaret Sofokles net name) maar vooral is er ruimte voor 'studie' . Er zijn 16 presentaties waarin men relevante ontwikkelingen in het speciaal onderwijs aan de orde stelt.
Als inleiding op de dag schetst Prof. Doornbos ontwikkelingsperspectieven voor het Speciaal Onderwijs en Wim Claasen speekt aan het einde van de dag zijn zorg uit over de door Minister Deetman kort daarvoor ontvouwde plannen om de mogelijkheden van de opleidingsinstituten te beperken. Claasen geeft met name aan dat het van belang is dat OSO-studenten tijdens hun studie praktijkwerk doen met zorgleerlingen, omdat juist in de voortdurende interactie tussen studeren en werken de studie voor het Diploma Speciaal Onderwijs meerwaarde krijgt.

75 jaar: Bekwaam en Speciaal
In januari 2004 vieren de WOSO instituten hun 75 jarig bestaan. Een forum waarin vertegenwoordigers van verschillende werkvelden en belangengroepen meedoen, gaat in op de vele vragen uit de zaal. 'Speciaal en bekwaam' , het juist ontwikkelde generieke competentieprofiel wordt uitgereikt aan minister Maria van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.