Aan het stuur: De Jong

Sjoerd de Jong, geboren in Bolsward, schrijft begin jaren vijftig namens het personeel van de school in Utrecht waar hij werkt, zijn eerste ´stukje´ in het Tijdschrift voor R.K. BO. Er zullen er zeer veel volgen... In 1952 wordt de Jong lid van het hoofdbestuur van de Bond en in 1962 wordt hij redactiesecretaris van het tijdschift voor R.K. BO. De betekenis van de Jongs bijdragen daarin wordt door van Weelden in zijn artikel ´Het buitengewoon onderwijs als antropologisch krachtenveld´ op waarde geschat als hij zegt dat in het tijdschrift Speciaal Onderwijs de hoofdartikelen van de Jong gedachtenstimulerend werken.

De ervaringen die de Jong heeft opgedaan in de VBS (Vorming Buiten Schoolverband) vormen voor studieleider Piet Prince aanleiding om de Jong te vragen docent sociale problemen te worden in de vakstudie.
In 1964 bleek Prince wegens ziekte niet meer in staat om zijn werk als studieleider van de vakstudie B.O. uit te voeren. Sj. J. De jong werd bereid gevonden waarnemend studieleider te worden.
Door de ontwikkeling en uitbreiding van de opleiding BO werd het nodig een full-time kracht aan te trekken. Die eerste full-time directeur werd in 1966 Sjoerd de Jong. Het werd wel een sprong in het diepe, want de positie en toekomst van de Opleiding was allerminst duidelijk of zeker. De Jong gebruikte zijn 'netwerk' en zijn schrijftalent echter heel nadrukkelijk om overal de zaak van het speciaal onderwijs én van de opleidingen te behartigen. Onder zijn leiding kreeg de opleiding als snel een professioneler karakter, maar de fundamenteel orthopedagogische vragen stonden altijd centraal. Een citaat uit zijn 'terugblik en perspectief' bij het veertigjarig jubileum in 1969 van de vakstudie: "Wie eerlijk naast de opvoeder van het gehandicapte kind gaat staan om samen met hem antwoord te geven op de vragen die dit kent stelt (...) ervaart hoe beperkt de mogelijkheden van de opleidingen zijn (...) Het betekent dat men bereid is om ieder moment opnieuw te beginnen en nieuwe wegen te zoeken, het betekent ook dat docenten en cursisten naar elkaar gaan luisteren en dat er een werkelijke dialoog kan ontstaan" .
Het rapport Vliegenthart leidde tot de benoeming van de eerste stafmedewerkers en de Opleiding kon verder tot ontwikkeling komen. Na de Jongs pleidooi voor 'speciaal onderwijs' werd - uiteraard- Opleidingen Buitengewoon Onderwijs veranderd in OSO (Opleidingen Speciaal Onderwijs)
Op 11 juni 1986 nam Sjoerd de Jong officieel afscheid als directeur van de Opleidingen Speciaal Onderwijs / Katholieke Leergangen te Tilburg. Zoals hij toen zelf opmerkte: “Toen verdween met hem de laatste onbevoegde docent van de Opleidingen”.
Bij zijn afscheid verscheen de brochure ´gewoon weg...` waarin de betekenis van de Jong als innovator, criticus, activist en als pleitbezorger van het speciaal onderwijs en de opleidingen centraal staat.