OSO als deel van een geheel

De vakstudie werd dus zoals elders te lezen is geinitieerd vanuit de Bond ter bevordering van het buitengewoon onderwijs, maar werde ondergebracht bij de R.K. Leergangen.
Tot midden jaren zeventig hadden de Vakstudie BO, later Opleidingen Buitengewoon Onderwijs en Opleidingen Speciaal Onderwijs vast onderdak binnen de Leergangen.

De jaren 1970 t/m 1980 waren voor de Katholieke Leergangen turbulent.
Als gevolg van de begin 1970 verleende toestemming om te mogen starten met een NLO moest gezocht worden naar afstemming met de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Technische Hogeschool Eindhoven.
Afstemmingsoverleggen, die leidden tot vele spanningen.
Eveneens met als aanjager de NLO werd intensief gedacht, geschreven en vooral over structuurwijzigingen.
Naast deze discussies over structuur kwam de vraag naar signatuur en identiteitsvorming. Een vraag waarover de discussie eveneens in alle hevigheid werd gevoerd.
Wat moe zijnde van al deze discussies onderstreepte Sjoerd de Jong in 1973 het belang van “eigenstandigheid” van zijn opleidingsinstituut. De kwesties van structuur en signatuur leefde minder binnen de opleidingen Buitengewoon Onderwijs.
De Jong in een brief aan Zeijen: “Het heeft ongetwijfeld voordelen te vertoeven binnen een holding als de Leergangen, maar het intensief bespreken van het grote aantal nota´s over de lerarenopleidingen werd nu toch wel belastend”.

Op 19 december 1986 ontstond de Hogeschool Katholieke Leergangen (HKL) Tilburg, bestaande uit drie faculteiten met faculteitsdirecties: de Faculteit Educatieve Opleidingen (FEO), de Faculteit Bedrijf, Mens, Media (BMM) en de Faculteit der Kunsten. OSO maakte deel uit van de Faculteit Educatieve Opleidingen. Binnen de faculteit kostte het OSO heel wat energie om het 'speciale' van het instituut te waarborgen.

In 17 december 1991 werd na een grote Hogescholenfusie OSO onderdeel van de Stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland en in 1996 werd Fontys Hogescholen de nieuwe naam van een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs met de statutaire zetel in Tilburg. Internationaal worden de namen “Fontys University of Applied Sciences en Fontys Fachhochschule gevoerd. Fontys is sinds 1 september 1996 de opvolger van de Stichting Hoger Onderwijs zuid-Nederland.